II SA/Bk 573/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Danuta Tryniszewska – Bytys (spr.), po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej F. S. od postanowienia z dnia 07 października 2009 r. o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi F. S. na działanie Urzędu Miejskiego w B. /Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przywrócenia prawa własności i prawa do odszkodowania p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 07 października 2009 r. tutejszy sąd odrzucił skargę F. S. z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego do rozpoznania sprawy. Wskazano, że żądanie skargi dotyczące uregulowania stosunków własnościowych i przyznania w/w odszkodowania ma charakter cywilnoprawny co skutkuje tym, że do jego rozpoznania i rozstrzygnięcia właściwy jest sąd powszechny (cywilny), a nie administracyjny (k. 23).
Powyższe postanowienie wraz z pouczeniem o prawie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej, w tym o konieczności sporządzenia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, zostało doręczone zastępczo skarżącemu w dniu 09 października 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru podpisał dorosły domownik, k. 32).
W dniu 13 października 2009 r. skarżący złożył pismo zatytułowane "Zażalenie", w którym zakwestionował rozstrzygnięcie z dnia 07 października 2009 r. odrzucające skargę. Podniósł zarzut niepodania podstawy prawnej postanowienia oraz sformułował żądanie przedstawienia (wykazania) prawa, dokumentu, na mocy którego Urząd Miejski w B. włada jego działką nr […] (k. 36).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Treść pisma skarżącego z dnia 13 października 2009 r. zatytułowanego "Zażalenie" oraz podniesione w nim zarzuty odnośnie postanowienia tutejszego sądu z 07 października 2009 r. wskazują, że stanowi ono skargę kasacyjną sporządzoną samodzielnie przez stronę postępowania i z tego powodu podlegającą odrzuceniu.
Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wnosi się ją w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem
art. 177 § 1 p.p.s.a.
W przepisie art. 175 § 1 i § 3 p.p.s.a. wskazano podmioty uprawnione do sporządzenia tej skargi. Są to adwokat, radca prawny, w sprawach obowiązków podatkowych i własności przemysłowej odpowiednio doradca podatkowy i rzecznik patentowy. W § 2 tego przepisu zwolniono od obowiązku zachowania tzw. przymusu adwokackiego (obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalny podmiot) sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych występujących jako strona postępowania lub będących przedstawicielem lub pełnomocnikiem strony,
a także prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stosownie natomiast do treści art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Wskazuje się, iż niedopuszczalną, a zatem podlegającą odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych, jest skarga sporządzona przez osobę, która nie ma kwalifikacji wymaganych w art. 175 p.p.s.a. (vide postan. NSA z 30 lipca 2008 r.
w sprawie sygn. akt I OZ 555/08, Lex nr 494297)).
W niniejszej sprawie postanowienie o odrzuceniu skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 09 października 2009 r. Wraz z postanowieniem doręczono pouczenie o sposobie wniesienia skargi kasacyjnej, w tym o wymogach art. 175 p.p.s.a.
W terminie przewidzianym na wniesienie skargi kasacyjnej do tutejszego sądu taka skarga – sporządzona przez profesjonalny podmiot, o jakim mowa
w art. 175 p.p.s.a. – nie wpłynęła. Wymogów prawidłowo sporządzonej skargi kasacyjnej nie spełnia bowiem pismo procesowe skarżącego z dnia 13 października 2009 r., albowiem nie zostało ono sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.
Mając powyższe na uwadze na mocy art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Uzasadnienie wyroku