II SA/Bk 586/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący/
Małgorzata Roleder /sprawozdawca/
Stanisław Prutis

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi G.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia oddala skargę

Uzasadnienie wyroku