II SA/Bk 614/09 – Wyrok WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący/
Małgorzata Roleder /sprawozdawca/
Stanisław Prutis

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A.N. na decyzję Wojewody P. z dnia […] kwietnia 2008 r., nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i umorzenia postępowania organu I instancji w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oddala skargę

Uzasadnienie wyroku