II SA/Bk 307/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-05-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Przyznano wynagrodzenie pełnomocnikowi wyznaczonemu z urzędu
Sędziowie:
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat I. Ł. – S. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. Ż. na decyzję Wojewody P. z dnia […] kwietnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia w postępowaniu wznowieniowym decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego p o s t a n a w i a – przyznać adwokat I. Ł. – S. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 146,40 zł (sto czterdzieści sześć 40/100 złotych).
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał J. Ż. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Stosownie do powyższego Okręgowa Rada Adwokacka
w B. wyznaczyła do prowadzenia niniejszej sprawy adwokat I. Ł. – S. (k. 30 i k. 81).
W opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 listopada 2009 r. oddalającego skargę J. Ż. adwokat I. Ł. – S. wniosła o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia wzmiankowanej opinii stwierdzając, że koszty te nie zostały opłacone w części ani w całości (k. 95 – 97).
Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach
o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) – w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji stawka minimalna za sporządzenie opinii
o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jeżeli sprawę prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji, wynosi 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Zatem biorąc pod uwagę, że stawka minimalna określona w pkt 1
w niniejszej sprawie wynosi 240 zł, stawka za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (22 %).
Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter przedmiotowej sprawy należy uznać, że kwota 146,40 zł wynagrodzenia jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu.
W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit b i pkt 1 lit. c oraz § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, orzeczono jak
w sentencji.

Uzasadnienie wyroku