II SA/Bk 654/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie
Sędziowie:
Małgorzata Roleder /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] sierpnia 2009r. Nr […] w przedmiocie zobowiązania do likwidacji zamontowanych okien p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie
Uzasadnienie: Pan K.B. wywiódł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B., z dnia […] sierpnia 2009r. Nr […]w przedmiocie zobowiązania do likwidacji zamontowanych okien.
Wywiedzioną skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w B. uwzględnił w całości, albowiem decyzją z dnia […] października 2009r. nr […] uwzględniając skargę uchylił zaskarżoną decyzję z dnia […].08.2009r., oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję organu I instancji z dnia […].07.2009r.
O powyższym organ poinformował Sąd w odpowiedzi na skargę z dnia 14.10.2009r. wnosząc o umorzenie postępowania sądowego.
Skarżący w piśmie procesowym z dnia 26.10.2009r. wskazał, iż cofa skargę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cytowanej dalej: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, lub gdy skarżący skutecznie cofnął skargę (art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy).
W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] sierpnia 2009r. po wniesieniu skargi została wyeliminowana z obrotu prawnego. Stało się tak w następstwie zastosowania przez ww. organ procedury autokontroli przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji skutkowało tym, iż postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.
W doktrynie podkreśla się, iż wdrożenie trybu autokontroli i uchylenie w jego następstwie zaskarżonego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej w całości jest jedną z przyczyn umorzenia postępowania przed sądem, o jakich mowa
w przepisie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (T. Woś i inni "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495).
Na marginesie należy wskazać, iż skarżący cofnął skargę, co dodatkowo uzasadnia umorzenie niniejszego postępowania sądowego.
Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i §
2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku