II SA/Bk 674/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Danuta Tryniszewska – Bytys (spr.), po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. F. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie wstrzymania wykonywania robót budowlanych p o s t a n a w i a odrzucić skargę
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia […] sierpnia 2009 r. P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] lipca 2009 r. odmawiające wstrzymania wykonywania robót budowlanych przy realizacji linii elektroenergetycznej napowietrznej w obrębie działek nr […] i […] w K. gm. J. K.
Skargę na powyższe postanowienie złożył do sądu administracyjnego K. F.
Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 października 2009 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków skargi poprzez nadesłanie 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k. 1, 2).
Wezwanie do wykonania powyższych obowiązków doręczono osobie uprawnionej do odbioru pism sądowych w dniu 05 listopada 2009 r. (k. 11). Termin na ich wykonanie upłynął w czwartek 12 listopada 2009 r.
Z pisma Oddziału Finansowo – Budżetowego tutejszego sądu z dnia 17 listopada 2009 r. wynika, że wpis nie został uiszczony (k. 12). Również nie uzupełniono braku formalnego skargi w postaci nadesłania niezbędnej ilości odpisów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy, sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w terminie jej braków formalnych.
Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu oraz do nadesłania odpowiedniej ilości odpisów skargi. Odpisy pism procesowych przeznaczone są dla występujących w sprawie uczestników postępowania oraz organu, zaś ich nadesłanie
w odpowiedniej ilości jest obowiązkiem strony skarżącej. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że skarga jako dotknięta brakami formalnymi i nie może zostać rozpoznana merytorycznie. Podobnie brak wpisu nie pozwala na takie merytoryczne rozpoznanie, bowiem zasadą w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest odpłatność.
Skarżący został prawidłowo pouczony o powyższych konsekwencjach
w wezwaniach do uiszczenia wpisu oraz do nadesłania odpisów skargi. Korespondencja zawierająca wezwania została doręczona skarżącemu w trybie
art. 67 § 5 p.p.s.a. Niewykonanie zobowiązania powodowało konieczność odrzucenia skargi.
Mając na uwadze powyższe na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku