III SA/Gl 815/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Małgorzata Jużków /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie inne – uchybienia terminu do wniesienia odwołania (skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wydaniem wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z 25 kwietnia 2006 r. sygn. akt III SA/Gl 194/05) postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 21 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę R.P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wydaniem wyroku w dniu 25 kwietnia 2006 r. sygn. akt III SA/GL 194/05 oddalającym skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z […] r. nr […]. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 220 § 3 oraz art. 280 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, dalej p.p.s.a).
Powyższe postanowienie wraz z pouczeniem o prawie jego zaskarżenia zostało doręczone skarżącemu w dniu […]r. (dowód doręczenia w aktach sprawy). Jak wynika z zapisu na dowodzie doręczenia korespondencję odebrała J.O. – dorosły domownik, co zgodnie z zapisem art. 72 p.p.s.a. skutkuje uznanie za doręczone do rąk adresata.
W dniu […]r. (data stempla pocztowego) do tut. Sądu wpłynęła skarga kasacyjna sporządzona i wniesiona przez skarżącego osobiście. Skarga ta zawiera zarzuty dotyczące błędnych ustaleń, co do doręczenia wezwania do usunięcia braków skargi.
Art. 173 p.p.s.a. stanowi, że od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 175 § 1 p.p.s.a) i wniesiona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 tej ustawy).
Dalej ustawa w art. 178 stanowi, ze wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Mając na względzie powyższe regulacje prawne należy wskazać, że skarga nadana w dniu […]r. została wniesiona z uchybieniem 30 dniowego terminu do jej wniesienia. Termin ten upłynął w dniu […]r. (środa). Niezależnie od powyższego uchybienia stanowiącego podstawę odrzucenia skargi kasacyjnej strona skarżąca wniosła skargę kasacyjną sporządzoną osobiście czym uchybiła wymogowi wynikającemu z art. 175 § 1 p.p.s.a., a który to wymóg stanowi drugą, niezależną przesłankę odrzucenia skargi kasacyjnej. Uchybienie temu wymogowi nie jest uchybieniem formalnym, który mógłby być konwalidowany w drodze jego uzupełnienia na wezwanie sądu. W taki przypadku wojewódzki sąd administracyjny skargę kasacyjną odrzuca bez wezwania do usunięcia braków.
Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 175 § 1 w związku z art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku