II SA/Lu 547/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Pawlos-Janusz /sprawozdawca/
Joanna Cylc-Malec
Krystyna Sidor /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec, Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), Protokolant Asystent sędziego Łucja Krasińska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 listopada 2009r. sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]., nr […] w przedmiocie zasiłku okresowego I. oddala skargę; II. przyznaje […] A. S. od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu kwotę 292, 80 /dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100/ złotych, w tym 52,80 /pięćdziesiąt dwa 80/100/ złotych należnego podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyroku