II SA/Rz 801/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Krystyna Józefczyk
Magdalena Józefczyk. /sprawozdawca/
Maria Zarębska-Kobak /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Maria Zarębska-Kobak Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk WSA Magdalena Józefczyk /spr./ Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi P.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku