III SA/Gl 1266/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-11-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania aktu
Sędziowie:
Małgorzata Jużków /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] r. nr […] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Uzasadnienie: W dniu […] r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym) K. K. wniósł skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z […] r. nr […] wydana w następstwie wniosku strony o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją nr […] Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. Inspektorat w W. z dnia […] r. odmawiającą umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne za okres od maja do września 2000 r.
W skardze strona skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, którego jednakże nie uzasadniła, gdyż całość uzasadnienia odnosi się do bezprawności decyzji o odmowie umorzenia zaległych składek.
W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, w skrócie p.p.s.a) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, a w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie- organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części chyba, że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji klauzuli wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (§ 2 pkt 1 tego przepisu). Natomiast § 3 tego artykułu stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi:
– niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody
-lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (..).
W świetle cytowanego wyżej art. 61 p.p.s.a., nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że jest zasadą, iż zaskarżone rozstrzygnięcie w tym w szczególności decyzja administracyjna, powinno być wykonane. Wstrzymania wykonania może nastąpić jedynie wtedy, gdy ujawnione zostaną okoliczności uzasadniające zastosowanie tej czynności. Trzeba stwierdzić, że skarżący nie przybliżył jakichkolwiek okoliczności wskazujących na istnienie przesłanek o których mowa w § 3 powołanego artykułu ustawy. Innymi słowy nie wykazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji rodziłoby skutek w postaci groźby wyrządzenia znacznej szkody, nadto zaś że powstałe skutki byłyby trudne do odwrócenia. Należy podkreślić, że wskazanie takie w przypadku decyzji odmawiającej umorzenia zaległych składek jest obiektywnie niemożliwe, gdyż decyzja ta jest niewykonalna. Nie rodzi ona po stronie adresata żadnych obowiązków. Przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Wstrzymanie wykonania dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.
Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest zaś decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie umorzenia składek, która nie rodzi dla adresata żadnych obowiązków skutków materialnych, gdyż cały czas na skarżącym ciąży obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ten wynika z innego tytułu prawnego i mogłaby go zmienić decyzja o odmiennej treści niż ta wydana w sprawie. Należy też przypomnieć, że rozpoznając przedmiotowy wniosek sąd nie dokonuje oceny zawartości skargi. Ocena zgodności zaskarżonej decyzji z prawem i zasadności podniesionych w skardze zarzutów dokonywana jest wyłącznie w toku rozprawy.
Ponieważ przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania, a zaskarżona decyzja do takich nie należy Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 i § 3 oraz § 5 p.p.s.a. nie uwzględnił wniosku i odmówił wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie wyroku