II SA/Ke 478/09 – Postanowienie WSA w Kielcach


Sygnatura:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Hasła tematyczne:
Uzasadnienie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Sędziowie:
Sylwester Miziołek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 października 1009r. sygn. akt: II SA/Ke 478/09 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] znak: […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej lokalizację szczegółową Pracowniczych Ogrodów Działkowych p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 29 października 2009r. sygn. akt: II SA/Ke 478/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu niniejszej sprawy na rozprawie w dniu 22 października 2009r., oddalił skargę A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] znak: […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej lokalizację szczegółową Pracowniczych Ogrodów Działkowych .
W dniu 6 listopada 2009r. (data nadania przesyłki) A. P. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z wnioskiem o przesłanie mu uzasadnienia wydanego w niniejszej sprawie orzeczenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. Stosownie zaś do art. 141 § 2 ustawy p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 ustawy p.p.s.a.).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, oddalający skargę A. P., został ogłoszony w dniu 29 października 2009r., zatem ustawowy 7 – dniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia upłynął skarżącemu w dniu 5 listopada 2008r. (październik ma 31 dni). Tymczasem strona złożyła przedmiotowy wniosek w dniu 6 listopada 2009r., a zatem z jednodniowym uchybieniem w/w terminu. Świadczy o tym liczba "06" na stemplu dziennym Urzędu Pocztowego we Wrocławiu (miejsce zamieszkania strony) umieszczonym na kopercie z przesyłką, która w żaden sposób nie może odnosić się
Sygn. akt: II SA/Ke 478/09
ani do miesiąca, ani też roku nadania wniosku. Jednocześnie brak oznaczenia przesyłki symbolem "R" świadczy, iż nie jest to list polecony, co uniemożliwia potwierdzenie daty jego nadania przez A. P.
Przy ocenie braku zachowania terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie ma znaczenia okoliczność, iż skarżący nie był obecny na poprzedzającej wydanie wyroku rozprawie, która odbyła się w dniu 22 października 2009r. Skarżący został bowiem prawidłowo zawiadomiony o jej terminie doręczonym mu w dniu 22 września 2009r. pismem – zgodnie z wymogiem art. 91 § 2 ustawy p.p.s.a. Wskazać jednocześnie należy, iż w pkt 3 zawiadomienia pouczono A. P., że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządzane jest na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną (pkt 3). Natomiast z urzędu jest doręczane jedynie uzasadnienie wyroku uwzględniającego skargę (pkt 4 pouczenia).
Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 141 § 2 i 3 ustawy p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku