VI SA/Wa 1421/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Transportu Drogowego
Data:
2009-08-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Halina Emilia Święcicka
Pamela Kuraś-Dębecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi F. AG z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Uzasadnienie wyroku