III SA/Gl 1025/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-09-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Gabriela Jyż /przewodniczący sprawozdawca/
Katarzyna Golat
Barbara Orzepowska-Kyć

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Jyż (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Golat, Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć, Protokolant St. sekr. sąd. Anna Charchuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. przy udziale – sprawy ze skargi J.G. na decyzję Dyrektora […]Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie płatności obszarowych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

W dniu […] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga J.G. (datowana na dzień […]) na decyzję Dyrektora […] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia […], nr […], utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w M. z dnia […], nr […], którą to decyzją organ I instancji przyznał skarżącemu na 2008 r. : 1) jednolitą płatność obszarową, 2) uzupełniająca płatność obszarową, a odmówił przyznania płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych do na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (tzw. płatność zwierzęcą; podkr. Sądu). W odwołaniu od tej decyzji pierwszoinstancyjnej skarżący stwierdził, iż nie zgadza się z odmową przyznania mu płatności zwierzęcej wskazując na korzystna dla niego zmianę rozporządzenia regulującego warunki przyznania tej płatności. Do odwołania dołączył kopię skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 946/08.
Dyrektor […] Oddziału Regionalnego ARiMR w C. wskazaną na wstępie decyzją utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wskazał m.in., iż płatność zwierzęca ma charakter tzw. płatności historycznej z uwagi na jej powiązanie ze spełnieniem warunków w przeszłości, skarżący nie spełnił jednego z obligatoryjnych warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265 ze zm.), ponieważ na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 r., rolnikowi nie została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni trwałych użytków zielonych lub do powierzchni upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych. Jak stwierdził organ odwoławczy rośliny motylkowate z trawami nie są bowiem trwałymi użytkami zielonymi w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparci bezpośredniego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 ze zm.). W tym zakresie organ powołał się także m.in. na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 946/08.
Decyzja ta stała się przedmiotem skargi J.G. do WSA w Gliwicach. W skardze podniósł on, iż nie zgadza się ze stanowiskiem organu. Zakwestionował nie uwzględnienie powierzchni roślin motylkowatych z trawami przy ustalaniu prawa do otrzymania płatności zwierzęcej.
W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zmianami) – zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. – Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministarcyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten przewiduje więc możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania przez Sąd, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed organem administracji publicznej lub przed organem wymiaru sprawiedliwości.
Przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania. Pojęcie zawarte w tym artykule "rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania", jest rozumiane w praktyce orzeczniczej szeroko. W ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie orzeczenie, które zapadnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 946/08, który dotyczy tego samego skarżącego i tej samej kwestii spornej, tj. zasadności odmowy przyznania J.G. tzw. "płatności zwierzęcej" na rok 2007, będzie miało zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, ponieważ jak słusznie podkreślił organ odwoławczy płatność zwierzęca ma charakter tzw. płatności historycznej z uwagi na jej powiązanie ze spełnieniem warunków w przeszłości, a mianowicie otrzymaniem płatności zwierzęcej na podstawie wniosku złożonego w 2006 r.
W związku z powyższym na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należało postanowić o zawieszeniu postępowania z urzędu.