I OSK 955/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Sygn. powiązane: II SA/Bk 809/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-07
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Barbara Adamiak /przewodniczący/
Małgorzata Borowiec /sprawozdawca/
Tadeusz Geremek

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) Sędzia del. NSA Tadeusz Geremek Protokolant Magdalena Błaszczyk po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. M. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Bk 809/08 w sprawie ze skargi K. M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkami oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku