III SA/Lu 314/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-07-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Jadwiga Pastusiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Wieczorek, Protokolant Starszy inspektor Maria Filipek, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia […] kwietnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie zwolnienie ze Służby w Policji 1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miejskiego Policji Nr […], z dnia […] kwietnia 2009 r. 2. Orzeka, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu. 3. Zasądza na rzecz skarżącego – A. C. od Komendanta Wojewódzkiego Policji kwotę 19 (dziewiętnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku