II FZ 520/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane: I SA/Gl 948/08
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-16
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Zbigniew Kmieciak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Zbigniew Kmieciak po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Z. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 września 2009 r. sygn.akt. I SA/GL 948/08 w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 15 września 2008 r. nr […] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie wyroku

II FZ 520/09
UZASADNIENE
Zaskarżonym postanowieniem z 21 września 2009 r., sygn. akt I SA/GL 948/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał doradcy podatkowemu A. R. – pełnomocnikowi Z. L. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 15 września 2008 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym: wynagrodzenie doradcy podatkowego – 1200 zł oraz 17 zł za opłatę skarbową od dokumentu pełnomocnictwa.
W zażaleniu na to postanowienie doradca podatkowy, na podstawie art. 194 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) zarzucił naruszenie przepisów postępowania, polegające na niezastosowaniu § 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz.U. Nr 212, poz. 2075, dalej rozporządzenie). Podniesiono, że ustalona przez Sąd kwota wynagrodzenia nie uwzględniła podatku od towarów i usług wg stawki 22%.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia do kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu należą między innymi "niezbędne, udokumentowane wydatki doradcy podatkowego". Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach do wynagrodzenia doradcy podatkowego, określonego zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 lit d) rozporządzenia, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Sąd doliczył kwotę 17 zł uiszczonych przez pełnomocnika tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Nie można zgodzić się z twierdzeniem doradcy podatkowego, że na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia należy uwzględnić podatek od towarów i usług wg stawki 22%. We wspomnianym przepisie mowa jest o "niezbędnych, udokumentowanych wydatkach doradcy podatkowego", a do takich nie można zaliczyć podatku. Należy wskazać, że w omawianym rozporządzeniu nie zawarto uregulowania analogicznego, do zamieszczonego w § 2 ust.3 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), czy w § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1349 ze zm.).
Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 §2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.