I SA/Gd 909/07 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2007-09-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Sprostowano omyłkę
Sędziowie:
Alicja Stępień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 5 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […], sygn. akt […] w przedmiocie odmowy umorzenia I, II i III raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok p o s t a n a w i a: sprostować niedokładność zawartą w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 października 2007 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 909/07 w ten sposób, że w rubrum postanowienia w miejsce słów "29 października roku" wpisać "29 października 2007 roku".
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 29 października 2007 r. wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 909/07 odmówiono skarżącemu wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie Sąd na skutek niedokładności podczas sporządzania orzeczenia, w rubrum postanowienia, przy wpisywaniu daty posiedzenia niejawnego podał niepełne jej oznaczenie poprzez pominięcie roku kalendarzowego i wskazanie jedynie dnia i miesiąca kiedy się ono odbyło.
Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz.1270 (zwanej dalej p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Postanowienie w tym przedmiocie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.
Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na mocy art. 156 § 1 w zw. z art. 166 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku