II SA/Lu 591/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Sędziowie:
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […], Nr […] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego p o s t a n a w i a przyznać A. P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: Strona skarżąca A. P. wezwana do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła wypełniony i podpisany druk PPF w zakreślonym terminie (data stempla pocztowego) żądając przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.
Strona skarżąca wezwana do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowego oświadczenia wykonała wezwanie.
Referendarz sądowy stwierdził, że:
Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanka przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparta jest na zwrocie szacunkowym, którego samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego.
Koszty sądowe w rozpoznawanej sprawie prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych (§2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).
Na podstawie oświadczeń strony skarżącej i nadesłanych przez nią dokumentów referendarz sądowy ustalił, że strona skarżąca wraz z małżonką, matką i sześciorgiem niepełnoletnich dzieci prowadzi gospodarstwo domowe. Strona skarżąca wraz z małżonką i dziećmi zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni […] m2 znajdującym się w drewnianym domu o powierzchni […] m2. Strona skarżąca jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni […] ha przynoszącego miesięczny dochód w kwocie […] złotych. Ponadto strona skarżąca osiąga dochód z wynagrodzenia za pracę w kwocie […] złotych brutto – […] złotych netto. Matka strony skarżącej otrzymuje emeryturę w kwocie […] złotych brutto – […] złotych netto. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi […] złotych netto co daje dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym strony skarżącej w kwocie […] złotych netto.
Na wydatki gospodarstwa domowego strony skarżącej składają się koszty dojazdu dzieci do szkoły wynoszące miesięcznie […] złotych, koszty dojazdu do pracy strony skarżącej wynoszące miesięcznie […] złotych oraz spłata raty kredytu bankowego wynosząca w miesiącu listopadzie bieżącego roku […] złotych. Nadmienić należy, że ustalając wysokość kosztów utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego nie uwzględniono wysokości wydatków wynikających z nadesłanych niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów źródłowych, gdyż nie mają one waloru dowodowego.
W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że poniesienie przez nią któregokolwiek z kosztów sądowych niniejszego postępowania grozi uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Do wniosku takiego prowadzi porównanie wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym strony skarżącej do wysokości każdego jednego z kosztów sądowych składających się na koszty niniejszego postępowania. Porównanie to wskazuje bowiem, że poniesienie czy to całości czy też części wpisu sądowego od wniesionej skargi bądź też pozostałych kosztów sądowych na tyle pomniejszy dochód przypadający na członka rodziny strony skarżącej, iż uniemożliwi to – w ocenie referendarza sądowego – zaspokojenie jego kosztów utrzymania koniecznego.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku