II FSK 1015/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane: I SA/Kr 849/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-06-16
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję organu administracji
Sędziowie:
Bogusław Gruszczyński /przewodniczący/
Ludmiła Jajkiewicz /sprawozdawca/
Stanisław Bogucki

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Gruszczyński, Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki, WSA del. Ludmiła Jajkiewicz (sprawozdawca), Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej H. H. i M. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 849/07 w sprawie ze skargi H. H. i M. H. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 29 maja 2007 r. nr […] i […] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla w całości zaskarżony wyrok oraz decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. 29 maja 2007 r. nr […] i […], 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz H. H. i M. H. kwotę 3.717 (trzy tysiące siedemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

Uzasadnienie wyroku