II OW 52/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Marszałek Województwa
Data:
2009-08-05
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Sędziowie:
Andrzej Irla
Anna Łuczaj /sprawozdawca/
Zygmunt Niewiadomski /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zygmunt Niewiadomski Sędziowie sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) sędzia del. NSA Andrzej Irla Protokolant Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku O. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. z dnia […] 2009 r. nr […] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w O. a Marszałkiem Województwa O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w sprawie wybudowania studni w odległości 15 m od rzeki postanawia: wskazać Marszałka Województwa O. jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Uzasadnienie wyroku