II SA/Lu 602/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę
Sędziowie:
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […], Nr […] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej p o s t a n a w i a I. przyznać K. P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych; II. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.
Uzasadnienie: Strona skarżąca K. P. wezwana do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła wypełniony i podpisany druk PPF w zakreślonym terminie (data stempla pocztowego) żądając przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.
Strona skarżąca wezwana do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowego oświadczenia wykonała wezwanie.
Referendarz sądowy stwierdził, że:
Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na częściowe uwzględnienie.
Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanka przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparta jest na zwrocie szacunkowym, którego samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.
Koszty sądowe w rozpoznawanej sprawie prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 1.500,00 złotych (§1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 750 złotych (§ 3 w zw. z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).
Na podstawie oświadczeń strony skarżącej i nadesłanych przez nią dokumentów źródłowych referendarz sądowy ustalił, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz czworgiem niepełnoletnich dzieci oraz rodzicami. Strona skarżąca jest właścicielem domu o powierzchni […] m2 i mieszkania o powierzchni […] m2 oraz gospodarstwa rolnego o powierzchni […] ha oraz samochodu osobowego marki […] rok produkcji […]. Na dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej składa się jej wynagrodzenie za pracę w kwocie […] złotych brutto – […] złotych netto, wynagrodzenie za pracę jej małżonki w kwocie […] złotych brutto – […] złotych netto, oraz emerytura ojca strony skarżącej wynosząca […] złotych brutto – […] złotych netto i emerytura matki strony skarżącej wynosząca […] złotych brutto – […] złotych netto. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi […] złotych brutto – […] złotych netto.
Na stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej składają się wydatki na energię elektryczną wynoszące […] złotych, gaz wynoszące […] złotych, wodę wynoszące za okres 3 miesięcy […] złotych, zakup węgla na okres od listopada do marca […] złotych, wyżywienie wynoszące […] złotych, bilety miesięczne wynoszące […] złotych, spłatę kredytu bankowego wynoszące […] złotych oraz wydatki na leki wynoszące średnio […] złotych (obliczono je na podstawie przedłożonych paragonów, nie uwzględniając paragonu z dnia 22 października 2009 r. – paragon niekompletny). Ponadto strona skarżąca wskazała, że ponosi również opłaty za telefon oraz wydatki na zakup ubrań, przyborów szkolnych, artykułów chemicznych i benzyny nie precyzując jednak wysokości tych wydatków. Uniemożliwia to ich uwzględnienie przy obliczaniu miesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej. Miesięczny koszt utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego strony skarżącej, przy uwzględnieniu 1/3 kwoty wydatków za wodę, czyli miesięcznego kosztu zużycia wody oraz 1/5 kwoty wydatków na zakup węgla, czyli średniego miesięcznego, w okresie od listopada do marca, kosztu zakupu węgla, wynosi […] złotych.
Po poniesieniu przez stronę skarżącą średnich miesięcznych kosztów utrzymania w jej gospodarstwie domowym pozostaje kwota […] złotych netto.
W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że nie jest w stanie uiścić całego wpisu sądowego od wniesionej skargi, gdyż grozi to jej i osobom pozostającym z nią we wspólnym gospodarstwie domowym uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego. Porównanie wysokości wpisu sądowego od wniesionej skargi z kwotą pozostającą w gospodarstwie domowym strony skarżącej po poniesieniu wykazanych przez nią co do wysokości kosztów utrzymania koniecznego przy jednoczesnym uwzględnieniu, że strona skarżąca ponosić musi także koszty, których nie sprecyzowała co do wysokości wskazuje, że poniesienie całego wpisu sądowego od wniesionej skargi spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego. To samo porównanie dowodzi jednak, że strona skarżąca bez narażenia siebie i osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym na uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego jest w stanie uiścić część wpis sądowego od wniesionej skargi w kwocie 750 złotych. Porównanie zaś wysokości pozostałych kosztów sądowych do wysokości kwoty pozostającej w gospodarstwie domowym strony skarżącej po poniesieniu wykazanych przez nią co do wysokości kosztów utrzymania koniecznego przy jednoczesnym uwzględnieniu, że strona skarżąca ponosić musi także koszty, których nie sprecyzowała co do wysokości wskazuje, iż strona skarżąca ma realną możliwość poniesienia kosztów sądowych innych niż wpis sądowym od wniesionej skargi. Poniesienie tych kosztów nie spowoduje bowiem uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego stronie skarżącej i osobom pozostającym z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku