I SA/Sz 671/08 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-11-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Kazimierz Maczewski /przewodniczący/
Marzena Kowalewska
Zygmunt Chorzępa /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Sędziowie Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa (spr.),, Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Protokolant Joanna Zienkowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi C. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. I. oddala skargę II. zasądza od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego J. G. kwotę […] złotych powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej

Uzasadnienie wyroku