II FZ 317/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Podatek od nieruchomości
Sygn. powiązane: I SA/Sz 671/08
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-29
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Bogusław Dauter /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA : Bogusław Dauter (spr.) po rozpoznaniu w dniu 8 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia C. Ś. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Pierwszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Sz 671/08 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi C. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 20 października 2008 r. nr […] w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe
Uzasadnienie: 1. Zarządzeniem z 28 listopada 2008 r., I SA/Sz 671/08, Przewodniczący Wydziału Pierwszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wezwał C. Ś. do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z 20 października 2008 r., nr […] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r. Wpis został ustalony na kwotę 200 zł na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Wezwanie zostało doręczone podatnikowi 1 grudnia 2008 r.
2. Pismem z 6 grudnia 2008 r. (nadanym 8 grudnia 2008 r.) podatnik wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie, wnioskując jednocześnie o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych.
3. Postanowieniem z 30 stycznia 2009 r. C. Ś. zostało przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym w postaci zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
4. Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu.
Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.
W niniejszej sprawie skarżący został na podstawie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 30 stycznia 2009 r. między innymi zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie. Tym samym na skarżącym nie ciąży już obowiązek uiszczenia wpisu określonego w zarządzeniu z 28 listopada 2008 r., które z tą chwilą stało się bezprzedmiotowe. Dlatego też w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej sytuacji bezprzedmiotowe stało się również zażalenie na to zarządzenie.
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku