I SA/Sz 426/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-06-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Kazimierz Maczewski /przewodniczący sprawozdawca/
Marzena Kowalewska
Zygmunt Chorzępa

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa,, Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Protokolant Joanna Zienkowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 19 listopada 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi P.Ż. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] nr […] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku