II GSK 404/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 290/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-05-14
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Andrzej Kuba
Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/
Marzenna Zielińska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia NSA Marzenna Zielińska Protokolant Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 12 września 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 290/08 w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. w W. na decyzję Komendanta S. Policji z dnia […] listopada 2007 r. nr […] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku