I SA/Sz 693/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-09-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną intepretację indywidualną
Sędziowie:
Kazimierz Maczewski /przewodniczący/
Marzena Kowalewska /sprawozdawca/
Zygmunt Chorzępa

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Sędziowie Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa,, Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.), Protokolant Joanna Zienkowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi L. S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia […] nr […] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego I. uchyla zaskarżoną interpretację. II. orzeka, że zaskarżona interpretacja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku