I SA/Wa 1902/07 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: I OZ 853/09
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2007-11-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. W. z dnia 21 czerwca 2009 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ze skargi Z. W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r., nr […] postanawia: odrzucić zażalenie.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. od postanowienia z dnia 21 października 2008 r. wydanego w sprawie z jego skargi na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r., nr […].
Odpis przedmiotowego postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 18 czerwca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-208 akt sądowych).
W dniu 26 czerwca 2009 r. od powyższego postanowienia Z. W. wniósł zażalenie datowane na dzień 21 czerwca 2009 r., zawierając w nim jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.
Prawomocnym postanowieniem z dnia 6 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia powyższego zażalenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:
Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "P.p.s.a.") Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Stosownie natomiast do treści art. 194 § 2 P.p.s.a., zażalenie wnosi się do Sądu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.
W niniejszej sprawie, jak wskazano powyżej, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. doręczono skarżącemu w dniu 18 czerwca 2009 r., natomiast zażalenie wniesione zostało w dniu 26 czerwca 2009 r., a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.
Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 P.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku