I OZ 853/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: I SA/Wa 1902/07
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-08-19
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Janina Antosiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r. Nr […] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Z.W. przywrócenia terminu wniesienia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 4 czerwca 2009 r., którym odrzucono zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 21 października 2009 r. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarżący nie wykazał, aby uchybienie terminu do wniesienia zażalenia nastąpiło bez jego winy. Sąd stwierdził, iż okoliczności powołane przez stronę we wniosku o przywrócenie terminu – konieczność opieki nad chorą matką i awaria maszyny do pisania – nie mogą być uznane za przesłanki do uwzględnienia wniosku, a tym samym nie można powiedzieć, że skarżący wykazał się należytą starannością, co prowadziło do wniosku, iż nie uprawdopodobnił on, aby uchybienie nastąpiło na skutek przeszkody której nie mógł przezwyciężyć.
Zażalenie na to wniósł Z.W., nie zarzucając Sądowi naruszenia prawa lecz podniósł, że nie zgadza się z twierdzeniem jakoby niestarannie prowadził swe sprawy.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie pozbawione jest usprawiedliwionych podstaw.
Zgodnie z art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., przywrócenie uchybionego terminu do dokonania czynności w postępowaniu możliwe jest tylko wtedy, gdy uchybienie to nastąpiło bez winy strony. Z kolei art. 87 § 2 P.p.s.a. stanowi, iż ciężar wykazania braku winy spoczywa na stronie, która domaga się przywrócenia i która winna we wniosku wskazać okoliczności uprawdopodabniające brak swojej winy w uchybieniu.
W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż Z.W. – powołując się na konieczność opieki nad chorą matką oraz awarię maszyny do pisania – nie wykazał, aby uchybienie terminu do uiszczenia wpisu od skargi nastąpiło bez jego winy. Stanowisko to uznać trzeba za zasadne.
Jak zauważył to Sąd I instancji awaria maszyny do pisania nie mogła być w żadnym przypadku uznana za uzasadnioną przesłankę dla przywrócenia terminu, nie uniemożliwiała ona bowiem skarżącemu sporządzenia pisma w inny sposób. Także konieczność opieki nad chorą matką nie mogła stanowić takiej przesłanki, szczególnie iż w tym samym okresie skarżący wnosił szereg innych pism zarówno w tym jak i w innych postępowaniach.
Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął, iż strona nie zachowała należytej staranności przy prowadzeniu swoich spraw, a wskazane przeszkody nie należały do nie dających się przezwyciężyć.
Mając na uwadze powyższe i uznając zaskarżone postanowienie za zgodne z prawem, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku