I OZ 930/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: I SA/Wa 1903/07
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-09-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Janina Antosiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 r. sygn. I SA/Wa 1903/07 w zakresie odrzucenia zażalenia Z.W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2009 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia Z.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r. nr […] postanawia oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z.W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 stycznia 2009 r. wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 25 listopada 2008 r.
W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 stycznia 2009 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 22 grudnia 2008 r. na postanowienie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r.
Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 23 stycznia 2009 r.
W dniu 12 lutego 2009 r. na powyższe zarządzenie Z.W. wniósł zażalenie datowane na dzień 24 stycznia 2009 r., zawierając w nim jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.
Prawomocnym postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia powyższego zażalenia.
Jak podkreślił Sąd pierwszej instancji w niniejszej sprawie zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2009 r. doręczono skarżącemu w dniu 23 stycznia 2009 r., natomiast zażalenie wniesiono w dniu 12 lutego 2009 r., a zatem z uchybieniem ustawowego terminu, o którym mowa w art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.)
W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., odrzucił zażalenie.
Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Z.W., wnosząc o jego "cofnięcie, uchylenie, całkowitą zmianę treści".
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Natomiast stosownie do art. 178 w zw. z art. 198 p.p.s.a. sąd odrzuci zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne.
W przedmiotowej sprawie zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2009 r. wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 25 listopada 2008 r. zostało doręczono skarżącemu w dniu 23 stycznia 2009 r. natomiast zażalenie wniesiono w dniu 12 lutego 2009 r. Skarżący wniósł więc powyższe zażalenie z uchybieniem terminu.
Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając fakt, iż złożony przez skarżącego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na ww. zarządzenie został oddalony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2008 r., utrzymanym w mocy postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt I OZ 636/09 należy stwierdzić, iż istniały podstawy do odrzucenia zażalenia Z.W. z przyczyn wskazanych w zaskarżonym postanowieniu.
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku