I SA/Kr 1424/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Inga Gołowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa "P" sp. z o.o. z siedzibą w K. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa "P" sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 rok, postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia 31.08.2009 r. Przedsiębiorstwo "P" sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 lipca 2009 roku nr […] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 rok. Do skargi dołączono jedynie niepotwierdzoną za zgodność kserokopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowieniem tut. Sądu z dnia 26.11.2009 r. skarga firmy "P" sp. z o.o. została odrzucona. W uzasadnieniu podano, iż braki formalne skargi nie zostały uzupełnione w zakreślonym przez Sąd terminie. Stronę skarżącą wezwano do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej na dzień złożenia skargi, tj. odpisu z KRS, gdyż kserokopia nie jest takim dokumentem. Stronę skarżącą pouczono również, iż nieusunięcie w zakreślonym 7-dniowym terminie braków formalnych skargi spowoduje jej odrzucenie. Spółka "P" nadesłała co prawa aktualny (stan na dzień 4.09.2009 r.) odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, lecz w ocenie Sądu nastąpiło to z jednodniowym przekroczeniem terminu wyznaczonego na dokonanie w/w czynności. W konsekwencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm. – zwanej dalej "p.p.s.a.") sąd skargę odrzucił.
Postanowienie to, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej zostało stronie skarżącej doręczone w dniu 23.12.2009 r.
Pismem z dnia 21.01.2010 r. (nadanym w tymże dniu) "P" sp. z o.o. wniosła do tut. Sądu skargę kasacyjną na postanowienie z dnia 26.11.2009 r. w przedmiocie odrzucenia skargi Spółki. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podano, iż zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Spółkę termin nadania dokumentów do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 21.10.2009 r. i zgodnie z tym terminem dokumentacja ta została wysłana. Zatem w ocenie strony skarżącej Sąd nieprawidłowo ustalił stan faktyczny. Skarga kasacyjna została podpisana przez prokurenta Spółki – E. R.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, ponieważ nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, o czym strona skarżąca została prawidłowo pouczona (dowód – k: 70 akt sądowych oraz zwrotka z potwierdzeniem doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem).
Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Ten ostatni przepis stanowi, iż skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków podatkowych; 2) rzecznika patentowego – w sprawach własności przemysłowej. Przepis ten wprowadza zatem, niezależnie od tego, co jest przedmiotem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (merytoryczny wyrok sądu I instancji czy np. postanowienie o odrzuceniu skargi), tzw. przymus "adwokacki". Strona skarżąca zamierzająca wnieść skargę kasacyjną musi zatem uczynić to poprzez profesjonalnego pełnomocnika procesowego z wyboru, chyba że sąd przyznał wcześniej stronie prawo pomocy w zakresie pełnomocnika z urzędu, bądź też w pełnym zakresie.
Po wniesieniu skargi kasacyjnej zachodzi potrzeba zbadania, czy odpowiada ona wymogom formalnym, przede wszystkim z art. 175 i z art. 176 p.p.s.a., oraz tego, czy został od niej uiszczony wpis. Czynności kontrolne dokonywane są w pierwszej kolejności w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
Art. 178 p.p.s.a. wymienia trzy rodzaje przyczyn uzasadniających odrzucenie skargi kasacyjnej: a) wniesienie jej po upływie terminu, b) nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie, c) niedopuszczalność skargi kasacyjnej. Niedopuszczalną jest m.in. skarga kasacyjna, która nie została sporządzona przez jedną z osób wymienionych w art. 175 p.p.s.a.
W przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna została wniesiona w terminie oraz spełnia wymogi przewidziane dla pisma procesowego oraz dla skargi kasacyjnej w szczególności, o których mowa w art. 176 p.p.s.a. Natomiast z uwagi na treść art. 175 §§ 1 i 3 skargę kasacyjną "P" sp. z o.o. należy uznać za niedopuszczalną.
Z tego powodu orzeczono jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 §§ 1 i 3 p.p.s.a.