I OZ 932/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: I SA/Wa 1903/07
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-09-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Janina Antosiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w zakresie odrzucenia zażalenia Z.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r. nr […] postanawia oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z.W.F na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2008 r. odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 18 stycznia 2008 r. odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 11 grudnia 2007 r. odrzucające skargę kasacyjną na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007 r. nr […].
W uzasadnieniu postanowienia Sąd I Instancji podał, że w związku z zażaleniem Z.W. na postanowienie z dnia 21 października 2008 r., Przewodniczący Wydziału I dnia 9 grudnia 2008 r. wezwał Z.W., do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł. Zażalenie na powołane zarządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt I OZ 635/09.
W tej sytuacji Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 10 lipca 2009 r. zwrócił się do Z.W. o wykonanie prawomocnego wezwania z dnia 9 grudnia 2008 r. Sąd podkreślił, że wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia o wpisie od zażalenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 lipca 2009 r., a zatem siedmiodniowy termin do dokonania tej czynności upłynął 27 lipca 2009 r. Do tego czasu Z.W. należnego wpisu nie uiścił, co potwierdza informacja Oddziału Finansowo – Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07, wobec nie uiszczenia przez skarżącego wpisu zażalenie odrzucił.
Od postanowienia z dnia 7 sierpnia 2009 r. zażalenie złożył Z.W.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.
Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. – dalej powoływanej jako ustawa P.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Stosownie do art. 230 § 1 i § 2 ustawy P.p.s.a. od zażaleń pobiera się wpis. Wolne od wpisu jest wyłącznie zażalenie przewidziane w art. 220 § 4 ustawy P.p.s.a.
W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że zarządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 21 października 2008 r. jest prawomocne. Z akt sprawy bezspornie również wynika, że skarżący ponownie wezwany do wykonania powyższego zarządzenia należnego wpisu nie uiścili. Wezwanie to w dniu 20 lipca 2009 r. zostało doręczone skarżącemu. Zakreślony siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności procesowej upłynął 27 lipca 2009 r., a w tym terminie Z.W. wpisu od zażalenia nie uiścili.
Z powyższych względów zażalenie jako niezasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku