I OZ 635/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: I SA/Wa 1903/07
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-06-03
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające skargę kasacyjną Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. wzywające do sprecyzowania pisma w sprawie ze skargi Z. W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007r., nr […] postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarządzeniem z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07, wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie tegoż Sądu z dnia 21 października 2008 r. – w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.
Z. W. nie zastosował się do wezwania Sądu w zakreślonym terminie, natomiast w dniu 13 stycznia 2009 r. (data stempla pocztowego) złożył zażalenie na to zarządzenie, z którego wynika, że się z nim nie zgadza.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Natomiast w myśl art. 230 § 1 i § 2 wskazanej ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.
W związku z tym, uznać należy, że zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 podlega obowiązkowi wpisu w wysokości 100 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), zwłaszcza, że sprawa nie należy do kategorii spraw wymienionych w art. 239 pkt 1 powołanej ustawy, w których strony zwolnione są od ponoszenia kosztów, a skarżącemu nie zostało przyznane prawo pomocy w tym zakresie.
W niniejszej sprawie zauważyć należy, że odpis przedmiotowego zarządzenia (w którym Sąd określił konsekwencje jego niewykonania), doręczono Z. W. w dniu 6 stycznia 2009 r., zatem siedmiodniowy termin zakreślony do uiszczenia przedmiotowego wpisu upłynął w dniu 13 stycznia 2009 r. Skarżący nie zastosował się jednak do wezwania Sądu.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał zatem, że zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008 r., nie narusza przepisów obowiązującego prawa.
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku