I OZ 636/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: I SA/Wa 1903/07
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-06-03
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 23czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odmawiające Z. W. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające skargę kasacyjną Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. wzywające do sprecyzowania pisma w sprawie ze skargi Z. W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia […] marca 2007r., nr […] postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Z. W. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające jego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 10 września 2008 r.
Zarządzeniem z dnia 6 stycznia 2009 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Stosowne wezwanie doręczone zostało skarżącemu w dniu 23 stycznia 2009 r. Termin do jego wykonania upływał zatem w dniu 30 stycznia 2009 r.
W dniu 16 lutego 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie Z. W. na zarządzenie z dnia 6 stycznia 2009 r., nadane listem poleconym w dniu 12 lutego 2009 r. W zażaleniu zawarty został jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.
Skarżący wskazał, że przyczyną uchybienia terminu była choroba – grypa oskrzelowa, która trwała od 24 stycznia 2009 r. do 9 lutego 2009 r. Z. W. zaznaczył, że pierwszy raz przechodził wskazaną chorobę, "leczenie – zbijanie gorączki, utraty chodzenia na nogi, brak stateczności ciała – do dnia opuszczenia łóżka 7 lutego 2009 r. – trwało 17 dni". Skarżący wskazał ponadto, że "rejestracja choroby w Przychodni Szpitala w Piekarach Śląskich i w załączniku lekarskim".
W tej sytuacji pismem z dnia 6 marca 2009 r. wezwano Z. W. do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu poprzez nadesłanie stosownych dokumentów potwierdzających podnoszone okoliczności dotyczące stanu zdrowia skarżącego (np. stosowne zaświadczenie lekarskie), uprawdopodobniających brak winy w uchybieniu terminu – w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy przywrócenia terminu.
W odpowiedzi na wezwanie Sądu Z. W. nadesłał pismo z dnia 21 marca 2009 r., w którym stwierdził "prześlijcie mnie renciście 20 zł, pojadę do przychodni szpitalnej, zgłoszę się do lekarza i może otrzymam np. stosowne zaświadczenie lekarskie uprawdopodobniające brak winy w uchybieniu terminu". Do powyższego pisma nie zostały załączone jakiekolwiek dokumenty.
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1903/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Z. W. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I tegoż Sądu z dnia 6 stycznia 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, podkreślając, że o braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wówczas, gdy strona nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.
Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie Z. W. nie wykazał braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia przedmiotowego zażalenia, bowiem nie nadesłał jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego, że w okresie, w którym powinien wnieść zażalenie, był on istotnie chory. Dlatego też Sąd pierwszej instancji uznał, że nie można przyjąć, że skarżący uprawdopodobnił, iż uchybił terminowi do wniesienia zażalenia bez swojej winy.
Na to postanowienie Z. W. złożył zażalenie, z którego wynika, że nie zgadza się z zapadłym rozstrzygnięciem.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.
Natomiast w myśl postanowień art. 87 § 1 i § 2 tej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym, wnoszący o przywrócenie terminu, jest zobowiązany uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.
W związku z powyższym, przywrócenie terminu do dokonania czynności sądowej uzależnione jest od dwóch przesłanek, po pierwsze: od zachowania stosownego terminu do złożenia wniosku, po drugie: od uprawdopodobnienia przez wnoszącego wniosek braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu.
W niniejszej sprawie, za Sądem pierwszej instancji, uznać należy, że siedmiodniowy termin zakreślony dla dokonania czynności, jaką jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu, został zachowany. Natomiast co do uprawdopodobnienia przez wnoszącego wniosek braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu, to Naczelny Sąd Administracyjny nie dopatrzył się braku winy w uchybieniu terminu przez skarżącego, gdyż kryterium braku winy, jako przesłanki możliwości przywrócenia terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym wiąże się z obowiązkiem szczególnej staranności przy dokonywaniu tej czynności (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2003r., II SA 4162/01, Monitor Prawniczy 2003, nr 8, s. 340).
Podkreślić należy, że przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy, gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu. O braku winy w uchybieniu terminu można zatem mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Artykuł 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne w konkretnej sprawie, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy.
W przedmiotowej sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł argumentu, który pozwoliłby zastosować art. 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż skarżący, pomimo stosownego wezwania Sądu pierwszej instancji, nie nadesłał we wskazanym terminie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego, że w okresie, w którym powinien wnieść zażalenie, rzeczywiście był chory. Za prawidłowe uznać zatem należy stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że nie można przyjąć, iż skarżący uprawdopodobnił, że uchybił terminowi do wniesienia zażalenia bez swojej winy.
W związku z tym w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmawiające Z. W. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia, nie narusza przepisów obowiązującego prawa.
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku