V SA/Wa 1853/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-12-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Sędziowie:
Piotr Kraczowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA – Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia … listopada 2009 r. Nr … w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu postanawia: zwrócić skarżącemu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy od skargi w wysokości … zł (… złotych), uiszczony w dniu… listopada 2009 r., wpisany do rejestru opłat sądowych … listopada 2009 r., pod poz. …

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2009r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. W. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia … listopada 2009 r. wskazując, iż przedmiotowa sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.
W sprawie uiszczono wpis sądowy od skargi w wysokości … zł.
Zgodnie z treścią przepisu art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.