II SA/Lu 658/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Ewa Ibrom /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący – sędzia WSA Ewa Ibrom po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu 25 września 2009 r. D. M. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
Zarządzeniem z dnia 28 października 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 500 zł oraz do usunięcia w tym samym terminie braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Odpis tego zarządzenia został doręczony skarżącemu prawidłowo w dniu 4 listopada 2009 r. (k.15). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacił żądanej kwoty ani nie usunął braków formalnych skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:
Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Ponadto stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
Zgodnie z art. 72 ustawy jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.
Skoro zatem matka skarżącego – jako dorosły domownik, który podjął się oddania przesyłki skarżącemu – odebrała odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi oraz nadesłania odpisów skargi w dniu 4 listopada 2009 r., co potwierdziła własnoręcznym podpisem na zwrotnym poświadczeniu odbioru pisma (k.15), to należy przyjąć, że w tym dniu pismo to zostało skutecznie doręczone skarżącemu.
Skarżący, pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi, w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 12 listopada 2009 r. (ostatni dzień siedmiodniowego terminu przypadał w dniu 11 listopada 2009 r., a więc w dniu ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, zgodnie z art. 83 § 2 ustawy, że termin do wniesienia skargi upłynął w dniu następującym po tym dniu), nie uiścił wpisu ani nie złożył wymaganych odpisów skargi.
Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku