I OZ 393/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: I SA/Wa 662/08
Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-04-09
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Małgorzata Pocztarek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, , , po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 662/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 26 lutego 2009 r. na postanowienie z dnia 9 lutego 2009 r. w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 809/06 postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 11 marca 2009 r. Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwano Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 9 lutego 2009 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego.
Na powyższe zarządzenie zażalenie wniósł Z. W., domagając się jego uchylenia, cofnięcia bądź zmiany.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie jest bezzasadne w świetle art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż Sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania. W tej sytuacji uznać należy, iż zaskarżone zarządzenie wydano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku