I OZ 1013/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane: I SA/Wa 662/08
Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-10-19
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 662/08 w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 809/06 postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 662/08 odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie tego Sądu z dnia 9 lutego 2009 r.
W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, iż Z. W. złożył zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2009 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie E. L. Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wobec tego zarządzeniem z dnia 11 marca 2009 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał Z. W. – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia – do uiszczenia wpisu od tego środka zaskarżenia w kwocie 100 zł. Zażalenie skarżącego na powyższe zarządzenie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OZ 393/09.
W tym stanie rzeczy, dnia 29 czerwca 2009 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 11 marca 2009 r. poprzez uiszczenie wpisu od zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to w dniu 10 lipca 2009 r. zostało doręczone Z. W., który we wskazanym terminie wymaganego wpisu jednak nie uiścił. W związku z powyższym Sąd I instancji odrzucił zażalenie na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej powoływanej jako P.p.s.a.).
Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. W.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.
Zgodnie z art. 220 § 1 P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, które nie zostało należycie opłacone, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 P.p.s.a.). Natomiast zgodnie z treścią art. 214 P.p.s.a do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W świetle § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), wpis stały od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.
Z akt sprawy bezspornie wynika, że Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 29 czerwca 2009 r. wezwał Z. W. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 11 marca 2009 r. wzywającego skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2009 r., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia wniesionego środka odwoławczego. Wezwanie zostało doręczone Z. W. w dniu 10 lipca 2009 r. Oznacza to, że termin do wniesienia opłaty sądowej upływał w dniu 17 lipca 2009 r. Tymczasem skarżący w wyznaczonym terminie wpisu nie uiścił. Wobec tego Sąd I instancji zasadnie odrzucił zażalenie Z. W. z powodu nieuiszczenia należnego wpisu. Zaskarżone orzeczenie Sądu I instancji prawa zatem nie narusza.
Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku