IV SA/Wa 2064/08 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inne~Minister Środowiska
Data:
2008-12-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Wójcik /sprawozdawca/
Marian Wolanin
Wanda Zielińska-Baran /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Sędziowie Sędzia WSA Marian Wolanin, Sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.), Protokolant Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. G., M. G., J. P. i A. P. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie uzgodnienia realizacji inwestycji – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku