I SA/Wa 396/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane: I OZ 897/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Przywrócono termin do uiszczenia wpisu
Sędziowie:
Elżbieta Sobielarska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] grudnia 2008 r., nr […] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego.
Uzasadnienie: W dniu 19 maja 2009 r. M. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] grudnia 2008 r., nr […] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł otrzymał w dniu 3 kwietnia 2009 r. Jednak nie uiścił wpisu w terminie z powodu nasilającej się wiosną ciężkiej choroby jego żony i córki, która zmusiła go do ciągłej opieki nad chorymi. Skarżący wskazał ponadto, iż ten trudny dla niego okres zbiegł się z terminem do uiszczenia wpisu. Z tej przyczyny zapomniał dokonać w terminie powyższej czynności procesowej.
Postanowieniem z dnia 29 lipca 209 r., sygn. akt I SA/Wa 396/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek M. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, wskazując w uzasadnieniu, iż strona nie uiściła wpisu jednocześnie ze złożeniem wniosku, do czego była zobowiązana na podstawie na podstawie art. 87 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).
W dniu 12 sierpnia 2009 r. skarżący złożył zażalenie na przedmiotowe postanowienie, uiszczając jednocześnie wpis od skargi w kwocie 200 zł.
Postanowieniem z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt I OZ 897/09 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż wniosek o przywrócenie terminu bez równoczesnego dokonania czynności procesowej dotknięty jest brakiem formalnym, podlegającym uzupełnieniu. W tej sytuacji Sąd I instancji powinien wezwać skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniosku poprzez uiszczenie wpisu. Naczelny Sąd Administracyjny podniósł również, iż z uwagi na fakt uiszczenia przez skarżącego wpisu, brak ten nie będzie podlegał uzupełnieniu. Jednak Sąd I instancji winien rozważyć wezwanie skarżącego do wykazania, kiedy ustąpiła przyczyna uchybienia terminu do dokonania czynność objętej wnioskiem, bowiem okoliczność ta nie wynika z akt sądowych, a zatem brak jest możliwości oceny zachowania terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.
Zarządzeniem z dnia 21 października 2009 r. wezwano skarżącego do wykazania w terminie 7 dni – pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu do dokonania czynności objętej wnioskiem o przywrócenie terminu, tj. do uiszczenia wpis oraz kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący wskazał, że przyczyna uchybienia terminu do uiszczenia wpisu ustała z chwilą doręczenia mu odpisu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r., tj. w dniu 6 sierpnia 2009 r. Natomiast przyczyna uchybienia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu ustała w dniu 16 maja 2009 r., ponieważ od tej daty stan zdrowia żony i córki częściowo się poprawił, co spowodowało, że mógł zająć się sprawą złożenia wniosku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Uchybienie terminu procesowego ma miejsce w sytuacji, kiedy strona nie dokona czynności procesowej w wyznaczonym dla tej czynności terminie ustawowym lub sądowym. W myśl przepisu art. 85 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Bezskuteczność z mocy prawa dotyczy zarówno czynności podjętych po terminie ustawowym, jak i po terminie sądowym.
Warunkiem zaś przywrócenia uchybionego terminu jest w myśl przepisów art. 86 i art. 87 łączne spełnienie następujących przesłanek: 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu, 2) wniosek ten zostanie wniesiony w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin, 4) we wniosku strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, 5) uchybienie terminu nie powoduje dla stron ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.
Rozpoznając przedmiotowy wniosek M. W. po kątem spełnienia przesłanek warunkujących przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wskazać trzeba, że skarżący uiścił należny wpis przed wezwaniem go do uzupełnienia tego braku. W tej sytuacji przyjąć należy, iż brak formalny wniosku o przywrócenie terminu został uzupełniony. Sąd uznał także, że skarżący złożył wniosek w ustawowym terminie określonym w art. 87 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (wniosek o przywrócenie terminu skarżący nadał na poczcie w dniu 19 maja 2009 r., zaś w piśmie z dnia 3 listopada 2009 r. wskazał, że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 16 maja 2009 r.) Tym samym spełnione zostały dwie przesłanki warunkujące przywrócenie terminu.
Pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest także brak winy strony w uchybieniu terminu. Dokonując oceny wystąpienia tej przesłanki, Sąd uznał, iż została spełniona. W ocenie Sądu przedstawione przez skarżącego okoliczności uprawdopodabniają brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego.
Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku