I OZ 897/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane: I SA/Wa 396/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-08
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone postanowienie
Sędziowie:
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 30 września 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 30 września 2009 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 roku, sygn. akt I SA/Wa 396/09 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Ciechanowie z dnia […] grudnia 2008 roku, Nr […] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 lipca 2009 r. odrzucił wniosek M.W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia […] grudnia 2008 r.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, ze w dniu 19 maja
2009 r. skarżący złożył w sądzie pismo zatytułowane "wniosek", w którego treści wskazał, że nie uiścił w terminie wpisu od skargi z uwagi na chorobę jego żony i córki. Mając na uwadze treść wniosku i okoliczności sprawy Sąd zakwalifikował przedmiotowe pismo jako wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.
Sąd I instancji uznał, że zaistniały podstawy do odrzucenia wniosku strony o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Jak wynika bowiem z art. 87 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o przywrócenie terminu (w tym wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu) dla swojej skuteczności prawnej powinien być złożony w Sądzie z jednoczesnym dopełnieniem czynności której dotyczy. Wpis nie został jednak przez skarżącego uiszczony.
Zażalenie na powyższe postanowienie złożył skarżący wyjaśniając, że nie wiedział o konieczności uiszczenia wpisu sądowego wraz ze złożeniem wniosku. Wraz z zażaleniem uiścił wpis sądowy od skargi.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 cytowanej ustawy).
Podkreślić należy, że wniosek o przywrócenie terminu bez równoczesnego dokonania czynności procesowej dotknięty jest brakiem formalnym, podlegającym uzupełnieniu. W tej sytuacji Sąd I instancji przed odrzuceniem wniosku winien wezwać skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniosku poprzez dopełnienie czynności czyli uiszczenie wpisu sądowego od skargi. W konsekwencji zaskarżone postanowienie jest postanowieniem przedwczesnym.
Zaznaczyć należy, że skarżący wraz z rozpoznawanym zażaleniem uiścił wpis sądowy od skargi, a zatem brak ten nie będzie podlegał uzupełnieniu. Jednakże Sąd I instancji winien rozważyć wezwanie skarżącego do wykazania kiedy ustąpiła przyczyna uchybienia terminu do dokonania czynności objętej wnioskiem, bowiem okoliczność ta nie wynika z akt sądowych, a zatem brak jest możliwości oceny zachowania terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu (art. 87 § 1 ustawy).
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art.185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku