II SA/Wa 442/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-04-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej Kołodziej
Jacek Fronczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Walawski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk (spr.), Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędzia WSA Janusz Walawski, Protokolant Agnieszka Bieniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A. O. – przedstawicielki ustawowej małoletnich: M. O. i M. O. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę

Uzasadnienie wyroku