II SA/Wa 551/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-04-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej Kołodziej
Jacek Fronczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Walawski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk (spr.), Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędzia WSA Janusz Walawski, Protokolant Agnieszka Bieniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] stycznia 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku