I SA/Wa 723/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-05-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Elżbieta Lenart /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 723 /09 w sprawie ze skargi B. N. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: odrzucić zażalenie.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 723/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie B. N. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r. wzywające do usunięcia braków formalnych skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przez nadesłanie 20 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Pismem z dnia 15 lipca 2009 r. skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie.
Zarządzeniami z dnia 1 października 2009 r., po prawomocnym rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy, wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem jego odrzucenia, przez nadesłanie 22 egzemplarzy odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł.
Zarządzenia wzywające do usunięcia ww. braków zostały doręczone skarżącemu w dniu 6 października 2009 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru. (k. 105 akt sądowych).
W piśmie z dnia 6 października 2009 r. skarżący oświadczył, że nie posiada środków finansowych potrzebnych do wpłaty kwoty 100 zł i przesłania 22 egzemplarzy żądanych przez Sąd pism.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten z mocy art. 197 § 2 powołanej ustawy znajduje odpowiednie zastosowanie do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.
Natomiast w myśl art. 220 § 3 zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 1 października 2009 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez nadesłanie 22 egzemplarzy zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem, pod rygorem jego odrzucenia, w terminie 7 dni.
Tymczasem ww. wezwanie nie zostało przez skarżącego wykonane. B. N. nie nadesłał 22 odpisów zażalenia i nie uiścił wpisu od tego zażalenia w kwocie 100 zł, w zakreślonym przez Sąd terminie, tj. do dnia 13 października 2009 r.
Z powyższych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku