II SA/Wa 885/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Sędziowie:
Bronisław Szydło /przewodniczący/
Eugeniusz Wasilewski
Joanna Kube /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bronisław Szydło, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski, Joanna Kube (spr.), Protokolant Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A.G. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zasiłku dla bezrobotnych 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz decyzji organu I instancji w tym zakresie, 2. oddala skargę w zakresie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 3. zaskarżona decyzja w zakresie utraty statusu osoby bezrobotnej nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie wyroku