I SA/Kr 146/10 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2010-01-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
zwolniono od kosztów , ustanowiono radcę prawnego
Sędziowie:
Michał Śmiałowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. p. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie skargi na postanowienie Dyrektora ARiMR z dnia 03.12.2009r, nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: 1. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla I. P. radcę prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych

Uzasadnienie wyroku

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek I. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
i ustanowienia radcy prawnego, w sprawie skargi na postanowienie Dyrektora ARiMR z dnia 03.12.2009r, nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Jak wynika z uzasadnienia wniosku , zawartego w nim "oświadczenia
o stanie rodzinnym , majątku i dochodach", oraz nadesłanych dokumentów
I. P. ur. w 1930 r. jest inwalidką ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolną do pracy. Cierpi na liczne przewlekłe schorzenia. Prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Jej dochód stanowi renta w wysokości 764,44 zł. miesięcznie.
Miesięczne koszty I. P. związane z utrzymaniem domu wynoszą ok. 400 zł. Na lekarstwa wydaje ok. 200 zł. miesięcznie a na opłaty telefoniczne ok. 60 zł. Strona skarżąca jest właścicielem domu o pow. 100 m2 , nieruchomości o pow. 0,87 ha oraz 5/8 części gospodarstwa rolnego o pow. 1,24 ha. Nie posiada oszczędności ani żadnych przedmiotów wartościowych.
Wniosek strony skarżącej zasługuje zdaniem orzekającego na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 20 września 2002r.
Nr 153, poz. 1270 z p. zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( § 2). Natomiast prawo pomocy
w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub
w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).
Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na podstawie art. 246§1 w/w ustawy przysługuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).
Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest więc formą jej dofinansowania z budżetu państwa
i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.
Sytuacja I. P. nie daje zdaniem orzekającego możliwości poniesienia przez nią kosztów sądowych oraz kosztów wynagrodzenia radcy prawnego.
Uzyskiwana przez nią renta jest praktycznie wydatkowana w całości na utrzymanie. I. P. jest osobą starszą i schorowaną , nie może podejmować zatrudnienia , nie ma też żadnych oszczędności ani przedmiotów wartościowych.
Stąd też konieczność uiszczenia kosztów sądowych i wynagrodzenia radcy prawnego zagroziłaby jej egzystencji a wręcz uniemożliwiłaby realizację podstawowych potrzeb życiowych strony skarżącej.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz działając w oparciu o zasadę, iż nie można ograniczać prawa do sądu osobom, którym brak środków finansowych uniemożliwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości, orzekający przychylił się do wniosku I. P.
W związku z tym, na podstawie art. 244§1 , art. 245§2, art. 246§1 pkt.1
w zw. z art. 258 § 2, pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153, poz .1270 z p. zm.) orzeczono jak w sentencji.