II SA/Wa 920/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-06-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Bronisław Szydło /przewodniczący/
Eugeniusz Wasilewski
Joanna Kube /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bronisław Szydło, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski, Joanna Kube (spr.), Protokolant Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J.S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości

Uzasadnienie wyroku