VIII SA/Wa 445/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Leszek Kobylski
Marek Wroczyński /przewodniczący/
Włodzimierz Kowalczyk /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński, Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk /sprawozdawca/, Sędzia WSA Leszek Kobylski, Protokolant Aleksandra Borkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi U. P., J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku