I SA/Wa 1026/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogdan Wolski
Elżbieta Lenart /przewodniczący/
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska (spr.) Sędzia WSA Bogdan Wolski Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. L. na postanowienie Wojewody […] z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku