III SAB/Łd 50/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Kurator Oświaty
Data:
2009-10-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Irena Krzemieniewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 18 lutego 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2010 roku na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 roku w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi I. G. na bezczynność Ł. Kuratora Oświaty w przedmiocie niewydania właściwego świadectwa maturalnego p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie wyroku

W dniu 1 października 2009 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga I. G. na bezczynność Ł. Kuratora Oświaty w przedmiocie niewydania właściwego świadectwa maturalnego. Skarga została sporządzona przez mgr prawa E. D.
Postanowieniem z dnia 4 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił dopuszczenia E. D. do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej.
W dniu 26 listopada 2009 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło pismo E. D., w którym zawarł wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 4 listopada 2009 roku oraz wniósł zażalenie na to postanowienie. W uzasadnieniu wskazał m.in. na rażące naruszenie Konwencji o Ochronie Praw i Wolności Człowieka, jak również Dyrektyw i Uchwał, ustaw Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP.
Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia.
W dniu 30 grudnia 2009 roku do Sądu wpłynęło zażalenie podpisane przez I. G. i E. D. na powyższe postanowienie z wnioskiem o jego uchylenie. W uzasadnieniu wskazano, że zaskarżone postanowienie jest krzywdzące, ponieważ nie wiadomo na jakiej podstawie zostało wydane. W ocenie strony skarżącej narusza to przepisy prawne Unii Europejskiej, a zastosowana ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest skostniała. Zarzucono również naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na niekorzyść E. D., który prowadzi kancelarię prawną jak i na niekorzyść wnioskodawczyni, której naruszono prawo do obrony.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie E. D. podlega odrzuceniu, ponieważ jest niedopuszczalne.
Zgodnie z dyspozycją art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w postępowaniu przed sądem administracyjnym zażalenie przysługuje wyłącznie wówczas, gdy przepis tak stanowi. Przypadki zaskarżalności postanowień Sądu zostały enumeratywnie wymienione w art. 194 § 1 p. p. s. a. oraz w szczegółowych przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Nie jest więc dopuszczalne zażalenie w kwestiach, które w przepisach tych nie zostały wymienione. Jeżeli strona pomimo braku stosownej podstawy prawnej, zażalenie jednak wniesie, będzie ono podlegało odrzuceniu, w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy.
Wniesione przez E. D. zażalenie jest niedopuszczalne. Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują bowiem możliwości zaskarżenia postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia postanowienia (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2009 roku, sygn. akt II GZ 40/09, z dnia 6 lutego 2009 roku sygn. akt 24/09 publ. CBOIS).
Jednocześnie podkreślić należy, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2009 roku odmówiono dopuszczenia E. D. do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej. Zatem uznać należy, że zażalenie przez niego wniesione jest również niedopuszczalne, bowiem nie reprezentuje skarżącej ani nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu.
Wobec tego, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił zażalenie.
A. B.