I SA/Ol 837/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-12-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność po wyroku
Sędziowie:
Ryszard Maliszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Włodzimierz Kędzierski
Zofia Skrzynecka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ryszard Maliszewski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski Sędzia WSA Zofia Skrzynecka Protokolant Tomasz Jary po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi Spółki A na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia "[…]" sygn. akt "[…]" uchylającym decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]", nr "[…]" w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 1999r. z żądaniem wymierzenia grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. 1) wymierza Dyrektorowi Izby Skarbowej grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za bezczynność po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia "[…]" sygn. akt "[…]" uchylającym decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]", nr "[…]" w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 1999r., 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku